Rättskydd eller rättshjälp? att anlita en jurist kan kosta pengar.

Rättshjälp

Om du har hamnat i en tvist, eller på något annat sätt behöver juridisk hjälp finns det möjlighet att få hela eller en del av kostnaden betald. Det finns två sätt att få hjälp med sina juridiska kostnader. Om du har en hemförsäkring eller liknande försäkring brukar den täcka vissa typer av juridiska tvister, detta kallas rättsskydd. Det andra sätter är genom att staten bär en del av dina kostnader, detta kallas för rättshjälp.

Nedan följer en kortare sammanställning över hur du vet om du har rätt till rättshjälp/rättskydd eller inte, och hur du går till väga för att söka.

OBS det är viktigt att veta att rättshjälp aldrig täcker din motparts rättegångskostnader. Detta betyder att du kan bli skyldig att betala motpartens kostnader om du förlorar ett civilrättsligt mål.

Om du har rättskydd genom din försäkring

Rättskydd brukar ingå i hemförsäkringar, men beloppet som försäkringsbolaget kommer att betala ut varierar ofta i storlek beroende på vilken försäkring du har.

I dem flesta företagsförsäkringarna ingår även rättskydd, det kan bli aktuellt om ditt företag levererar en produkt som inte fungerar korrekt, att en kund är missnöjd med era tjänster, eller att någon orsakats skada (fysisk som ekonomisk) till följd av att ha anlitat ett företag.

Försäkringsbolag har också varierande villkor för vilken typ av juridisk hjälp som ingår i skyddet, det är därför viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att veta om dina juridiska behov täcks av försäkringen. Om din försäkring inte täcker din aktuella tvist så kan du ha rätt till statlig rättshjälp.

Om du inte har rättsskydd genom försäkring

Om du saknar försäkring, eller om försäkringen inte täcker den aktuella tvisten, kan du ansöka om statlig rättshjälp. Denna typ av skydd riktar sig till personer som har en årsinkomst som understiger 260 000 kr före skatt.

Det finns en speciell beräkningsmetod för ditt ekonomiska underlag i detta fall. Utöver den faktiska inkomsten så kan du dra av skulder eller andra ekonomiska åtaganden (t.ex. underhållsbidrag) som påverkar din ekonomi negativt.

För mer information om hur du beräknar din årsinkomst kan du besöka:

Räkna ut ditt ekonomiska underlag – Sveriges Domstolar

I vilka typer av tvister kan jag få rättshjälp?

Rättshjälp ges beroende på komplexiteten i din aktuella tvist/ärende. Du kan vanligtvis inte få rättshjälp för enklare ärenden, såsom ansökningar till myndigheter eller framtagandet av enklare juridiska dokument som till exempel testamente eller äktenskapsförord.

Ekonomiska tvister i domstol

För att kunna få rättshjälp ska värdet på tvisten röra minst ett halvt prisbasbelopp, 24 150 kronor (2022).

Överklagande av myndighetsbeslut

Du kan vanligtvis inte få rättshjälp för att överklaga ett myndighetsbeslut.

Migrationsärenden

Du kan vanligtvis inte få rättshjälp för migrationsärenden (uppehållstillstånd, arbetstillstånd, asyl mfl). Detta beror på att Migrationsverket istället kan ge dig ett offentligt biträde, som ersätts med allmänna medel.

Familjeärenden/Skilsmässor

För tvister som rör familjerätt (t.ex. vårdnadstvister) finns det möjlighet att få rättshjälp om tvisten är komplicerad, eller om det föreligger några andra särskilda skäl.

För skilsmässor och bodelning ges vanligtvis inte rättshjälp, eftersom det finns möjlighet att få en statlig bodelningsförrättare.

Hur ansöker jag om rättshjälp?

För att få rättshjälp behöver du först kontakta den jurist du vill anlita för ditt ärende och genomgå en rådgivning. Detta krav finns för att det i många fall räcker med en kortare rådgivning för att lösa ditt aktuella ärende. Det är viktigt att du vid kontakten med juristen säger att du vill ansöka om rättshjälp så att denne kan förbereda en ansökan om rättshjälp, som ni tillsammans går igenom under rådgivningen.

Efter rådgivningen kommer juristen att skicka in ansökan om rättshjälp.

Om du har behov av rättshjälp så utför Askari Juristbyrå ett kostnadsfritt inledande rådgivningssamtal. Tillsammans går vi igenom din aktuella situation, och skickar sedan ansökan om rättshjälp.

Har du frågor om ditt ärende kan täckas av rättshjälp? Kontakta oss på 08-58625862 eller info@askarijuristbyra.se.

Pro Bono

På Askari Juristbyrå anser vi att alla ska ha möjlighet till rättvisa, oberoende hur mycket pengar man har i plånboken. Tyvärr är verkligheten så att många begränsas i sin rätt att få sin sak prövad eftersom de saknar ekonomiska förutsättningar.

Vi har därför en stark tradition att i humanitärt viktiga frågor, som berör mänskliga rättigheter, åta oss uppdrag pro bono (kostnadsfritt).  Vi har en stark tro på principen om rättvisa och anser oss ha en skyldighet och privilegium att kunna företräda utsatta individer som behöver hjälp, bland annat familjer som riskerar utvisning och inte har medel för att anlita juridiskt ombud.

Vi har bland annat med framgång förhindrat utvisning av en småbarnsförälder till ett tredjeland och på så vis förhindra en splittring av familjen. Vi har även agerat pro-bono i många liknande ärenden.

Om du har eller känner någon som har ett ärende rörande viktiga humanitära rättigheter och saknar medel för att anlita ett juridiskt ombud, kontakta oss för en granskning av ditt ärende och eventuell representation pro bono.