Migrationsverkets nya riktlinjer med anledning av situationen i Afghanistan. December 2021

På grund av att Talibanrörelsen tog makten i Afghanistan i somras har det förelegat stor osäkerhet för hur den nya situationen påverkar Afghaner i Sverige.  Migrationsverket har sedan i somras haft beslutstopp och verkställighetsstopp i ärenden som berör Afghanistan, det vill säga att beslut inte kunnat fattas och utvisningar har inte kunnat verkställas. Nu har Migrationsverket slutligen presenterat nya riktlinjer som ska gälla.

Information till personer som har fått avslag på sin ansökan att få stanna i Sverige

Det förändrade läget i Afghanistan kan utgöra en sådan ”ny omständighet” som gör att Migrationsverket ska pröva ditt ärende på nytt.

Detta gäller särskilt om hotbilden mot dig har ökat på grund av införandet av sharialagstiftning, det försämrade skyddet för Mänskliga Rättigheter, eller försämrade möjligheter till att bosätta sig i en annan del av landet (internflykt).

Information till personer som har fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket

Migrationsverket bedömer att det inte längre finns ett generellt verkställighetshinder för att utvisa människor till Afghanistan. Samtidigt har Migrationsverket bedömt att möjligheten till internflykt i Afghanistan har komplicerats till sådan grad att det bara kan ske i undantagsfall. Detta betyder att det inte längre finns ett automatiskt verkställighetshinder, men att det går att ansöka om individuella skäl för verkställighetshinder. Du kan också ansöka om att få ditt ärende prövat på nytt (se rubriken ovan om avslag).

Har du ett utvisningsbeslut ska du snarast möjligt ansöka om verkställighetshinder och begära en ny prövning av ditt ärende.

Har du frågor om hur din situation har förändrats i och med Migrationsverkets nya riktlinjer? Har du frågor om hur man ansöker ny prövning? Vill du ha hjälp med verkställighetshinder?

Kontakta oss på 08-58625862, eller info@askarijuristbyra.se.

Mer läsning:

Migrationsverkets ställningstagande: Dokument – Lifos extern (migrationsverket.se)

Migrationsverkets frågor och svar om situationen i Afghanistan: Frågor och svar om Afgha­nistan – Migrationsverket

The Taliban takeover of Afghanistan this summer brought a great deal of uncertainty on how the new situation would affect Afghans currently in Sweden. The Swedish Migration Agency (Migrationsverket) implemented a general halt to both decision-making and enforcement on cases regarding Afghanistan, meaning that new decisions and deportations were temporarily stopped.

Migrationsverket has now presented new guidelines for how the situation should be handled, and simultaneously lifted the decision and deportation-halt.

Information to people who have previous rejections in their applications to reside in Sweden

The new security situation in Afghanistan has been deemed a “new circumstances” which makes you eligible for anew application process, and review of the needs for protection.

This applies in particular if the threat against you has increased as a consequence of the introduction of Sharia Law, the worsened protection of Human Rights, or the inability to seek refuge by internal flight.

Information to those who have expulsion-orders from Migrationsverket

Migrationsverket assesses that it no longer exists a general obstacle to deport people to Afghanistan. Simultaneously Migrationsverket has assessed that the possibility to live safe and freely in parts of Afghanistan i.e internal flight can not be deemed safe and adequate, and thus only in exceptional circumstances will it be a reasonable option.

People of Afghan decent and/or previously residing in Afghanistan, can apply to re-open their cases by way of (VUT Verkställighetshinder), in essence a request to have your case tried anew.

If you have an expulsion-order, you should immediately apply for an individual halt (verkställighetshinder) to your deportation and ask for your case to be re-tried.

If you have any questions regarding how your specific situation has changed with the new guidelines from Migrationsverket? Do you have questions regarding a re-trial of your case? Do you need help with applying for an individual halt to your expulsions order?

Contact us at 08-58625862 or info@askarijuristbyra.se.

Further reading:

The new guidelines from Migrationsverket – New Judicial Position on Afghanistan

Q&A regarding the new guidelines from Migrationsverket – Questions and Answers