Prövningstillstånd i Svea hovrätt – ärende om fordran (avtalsrätt)

En man stämde sin tidigare affärs kompanjon, följt av överlåtelse av aktier i en verksamhet. Parterna hade ett färdigt avtal som redogjorde parternas ansvar och skyldigheter, även köpeskillingen och tidpunkten för betalning redogjordes. Dock saknades i avtalet uppgifter om hur köpeskillingen skulle betalas.

Mannen sålde sina verksamhetsandelar till sin kompanjon. Köpeskillingen skulle enligt mannen betalas via banköverföring. Hans kompanjon menade på att betalning skedde med hjälp av kontanta medel, ett högt belopp, där underlag/dokumentation/kontoutdrag saknades, men närvarande vid tidpunkten för betalning, fanns vittnen menade köparen på.

Säljaren av verksamheten bedrev en rättsprocess mot köparen på grund av utebliven köpeskilling i strid mot parternas avtal (avtalsbrott). Attunda Tingsrätt meddelade dom till fördel för köparen, som menade på att han i stället för skriftlig bevisning hade tre vittnen som Tingsrätten ansåg vara trovärdiga och tydliga.

Säljaren, överklagade domen med hjälp av Juristen Arvand Askari och Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd.

Säljaren (käranden) menade på att bevisbördan (ansvaret) låg på köparen (svaranden) att bevisa att en överföring/betalning faktiskt skett, samt att i avsaknad av skriftlig bevisning så som transaktionsunderlag och dylikt, skulle muntliga vittnen ej anses vara ett godtagbart substitut.

Svea hovrätt hade att pröva huruvida köparen (svaranden) uppfyllde sin bevisbörda (ansvar att bevisa en sakfråga) genom att presentera muntliga vittnen i stället för konkret skriftlig bevisning.

Juristen Arvand Askari i sin överklagan betonade innebörden av att ett muntligt vittne i sådana sammanhang, inte kan anses vara ett godtagbart substitut för skriftlig bevisning. Särskilt i nuvarande tider, då alla typer av transaktioner och händelser, noggrant kan dokumenteras, med hjälp av mobilkameror, appar (internetbank) och dylikt.

Bevisbördan, ansvaret att bevisa en sak är alltid en viktig fråga i en rättsprocess, då frågan, vem ska bevisa vad? Kan besvaras.

Sedan är frågan , har personen med bevisbördan (ansvaret) uppfyllt sitt ansvar att bevisa sin fråga. Inom de flesta civilrättsliga ärenden, tvistemål, avtalsrelaterade tvister, affärsjuridiska tvister, ska parten göra sannolikt /styrka sin sak. Mer sannolikt än inte, kan man även säga förklara det som.

Det är av oerhörd vikt, att alla individer, privatpersoner, egenföretagare, konsulter, som ska dokumentera en händelse, transaktion mm, använder sig av ett avtal som tydligt specificerar, parternas skyldigheter, ansvar, viktiga tidpunkter, och konsekvenserna av att parterna inte fullföljer sitt avtalade ansvar.

Att upprätta ett avtal i förebyggande syfte (innan tvistens påbörjan) är alltid ett mer kostnadseffektivt alternativ, än att tänka på juridiska parametrar när det väl är för sent och en rättsprocess har inletts.

Har du frågor eller funderingar om avtal, varmt välkommen att kontakta oss.

Har du en process i domstolen (fordran, skuld, avtalstvist), är du välkommen att kontakta oss för en konsultation.

info@askarijuristbyra.se   08-58625862

Askari Juristbyrå- Jobbar tillsammans (askarijuristbyra.se)  – Kontakta oss